Študentov formujeme na odborníkov.

V ďalšej dekáde chceme stavať na pilieroch inovatívnosti, expertnosti a práce s praxou s ohľadom na aktuálne trendy.

Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda aktívne vzdelávaním, výskumom a spoluprácou s praxou vzdeláva študentov k odbornosti v oblasti verejnej správy, európskych politík a sociálnych služieb. Za prvých 10 rokov sme sa nielen etablovali, ale sa aj naučili, ako správne manažovať procesy kontinuálneho vzdelávania tak, aby sme v ďalších rokoch svojej existencie sa stali odborníkmi v oblasti sociálnych vied na Slovensku!

Ako to vlastne začalo

Vraví sa, že na začiatku bolo Slovo… V prípade našej oslávenkyne to však bol celý súbor myšlienok.

Súbor myšlienok, vízií a ambícií neustále posúvať a posilňovať akademické úlohy Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, našej alma mater.

Píše sa rok 2011. Presnejšie prvý deň mesiaca december. Zakladajúca osobnosť a neskôr aj prvý dekan Fakulty sociálnych vied Peter Horváth slávnostne preberá Zriaďovaciu listinu z rúk rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Jozefa Matúša.

A zvyšok príbehu už poznáte…Vlastne, možno nie všetci a možno nie celkom. Vznikom fakulty to nekončí, práve naopak, všetko sa začína.

Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave vzniká na podklade úspešne fungujúcej katedry politológie Filozofickej fakulty rovnakej univerzity. Ešte pred vznikom samotnej FSV sú štúdium a aktivity politologického pracoviska zastrešované istým medzistupňom – Inštitútom sociálnych vied. Práve v tomto čase vznikajú úvahy o rozšírení pracoviska o ďalšie katedry. Menovite sa jedná o katedru verejnej správy a katedru sociálnych služieb a poradenstva. Samozrejme, dedičstvo pracoviska politológie ostáva zachované. A práve tieto tri katedry dnes tvoria piliere a jadro vzdelávania, vedecko-výskumnej činnosti, spolupráce s praxou, ale najmä to, čo tvorí samotný odborný a vedecký profil fakulty – ľudský kapitál v oblasti spoločenských vied.

Je to teda príbeh o ľuďoch, osobnostiach doby, ktorí porozumeli požiadavke nielen trnavského akademického prostredia, ale najmä celej spoločnosti, že robiť dobré veci a robiť ich správne a kvalitne, so zameraním na študenta, rozvoj osobností, kreativity a talentu, sa dá robiť len s kvalitným personálom a kvalitnou infraštruktúrou.

Prvá dekáda existencie prekonala naše očakávania a my nikam neodchádzame. Práve naopak, chceme ísť dobrým príkladom a pokračovať v nastolenej tradícii. Sme tí, ktorí nielen vzdelávajú a vychovávajú, ale stali sme sa aktívnymi partnermi pre študentov a externé prostredie s cieľom prinášať inovácie a pripravovať odborníkov do praxe.

Čo viac si priať? Snáď len nezabudnúť na memento 10. výročia našej Fakulty sociálnych vied, jej študentov, zamestnancov, priateľov. A s týmto vedomím sa tešiť na ďalšie dekády úspechov a rozvoja.

Tri katedry na fakulte

“Magická” trojka odjakživa patrila k najvýznamnejším číslam. Číslo 3 predstavuje nové šance, nové možnosti, nové začiatky. Zistite viac o našich troch katedrách.

Galéria

Absolventi fakulty

FSV = Fakt Skvelá Voľba

Povedali o nás … ale najmä študovali u nás a majú dobrú skúsenosť.  Ďakujeme všetkým našim študentom, ktorí u nás študovali. Aj oni nám dali mnoho pekných, milých a vtipných spomienok  za 10 rokov fungovania našej fakulty. Rovnako však sú dôležité aj skúsenosti a tie sme sa snažili odovzdávať v maximálnej možnej miere všetkým.

Fakulta sociálnych vied IconFakulta sociálnych vied

Bučianska 4A

4,6 23 reviews


Napíšte aj vy recezniu