Fakulta sociálnych vied

Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

História našej fakulty speje najmä k pohľadu ako sa nám darilo a čo sme si ako fakulta zobrali za 10 rokov existencie. Na chybách sme sa poučili, úspechy oslávili a vízie do ďalších 10 rokov sme si stanovili.

Quomodo incepit Facultas Scientiarum Socialium?

Ako to vlastne začalo

FSV UCM vznikla 1.decembra 2011 na základe rozhodnutia rektora o jej zriadení po predchádzajúcom súhlase Akademického senátu UCM a po kladnom vyjadrení Akreditačnej komisie vlády SR.

Vedenie univerzity jednoznačne deklarovalo snahu o vytvorenie nového akademického pracoviska, ktoré sa orientuje ako výučbové a vedecké centrum v oblasti sociálnych vied. Takýto typ fakulty bol v čase svojho vzniku jediným v trnavskom akademickom priestore. Nová fakulta začala svoju činnosť prostredníctvom štyroch akreditovaných študijných programov prevzatých z predchádzajúceho inštitútu a taktiež zabezpečovala výučbu na svojom akreditovanom detašovanom pracovisku v Malackách.

Už v roku 2013 sa FSV stala druhou najväčšou súčasťou UCM, nielen počtom uchádzačov, reálne zapísaných študentov, ale aj výsledkami svojej práce. Úspešne napredovala v riešení domácich i medzinárodných grantov, podala viacero nových žiadostí o nové výskumné projekty, a tým vytvorila vytvorili pomerne silnú základňu aj pre úspešné pôsobenie v nasledujúcich rokoch.

V roku 2015 sa FSV podarilo úspešne zavŕšiť proces komplexnej akreditácie, v rámci ktorého mala každá katedra 2 študijné programy a vždy minimálne jeden akreditovaný aj na úrovni doktorandského štúdia. Študenti absolvovali odbornú prax na mestských, obecných a okresných úradoch, na Finančnom riaditeľstve SR, v OZ Centrum pomoci pre rodinu, ale aj na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Študenti absolvovali tiež odborné stáže na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ako i na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Rok 2016 sa niesol v znamení dokončenia priestorov na Bučianskej ulici, získania akreditácie vo všetkých stupňoch v oboch formách štúdia a taktiež práv na habilitačné a vymenúvacie konanie.

Celý rok 2017 bol dejiskom osláv 20. výročia založenia UCM, ktorej najmladšou súčasťou bola práve FSV. K najvýznamnejším momentom iste patrí získanie nových medzinárodných grantov, ďalšie publikačné výstupy našich kolegov a v neposlednom rade aj definitívna ekonomická stabilizácia činnosti fakulty.

Svojím vedeckým pôsobením sa FSV v roku 2018 zaradila medzi etablované výskumné pracoviská, nakoľko je kontinuálnym riešiteľom a nositeľom významných grantových schém. Po úspechoch v rámci 7. Rámcového programu Európskej komisie je táto kontinuita deklarovaná aktívnou účasťou riešiteľského kolektívu FSV v schémach Horizont2020 a Erasmus+.

Počas roku 2019 zaznamenali jednotlivé pracoviská a najmä ich akademickí pracovníci významnú mieru úspešnosti v národných grantových a mobilitných schémach. V tomto roku bol tiež jeden z fakultných časopisov, Slovak Journal of Political Sciences, indexovaný v databáze SCOPUS.

Rok 2020 priniesol z hľadiska akademického života zásadnú premenu, nakoľko vypuknutie pandémie znamenalo pozastavenie akademického života v jeho doterajšej podobe. FSV sa dynamicky prispôsobila, prijala nové štandardy vyučovania, tradičný spôsob kontaktu so študentami bol nahradený obrazovkami. Prvýkrát v histórii fakulty sa on-line formou uskutočnili aj štátne skúšky a obhajoby záverečných prác. Veríme, že procesy smerujúce k potlačeniu pandémie umožnia skorý návrat k bežnému spôsobu života, návratu študentov do škôl, a prinesú tak renesanciu fakultného života nie len na FSV.

Comments are closed.