Budúcnosť katedry sociálnych služieb a poradenstva

Katedra sociálnych služieb a poradenstva Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave už 10 rokov vzdeláva a pripravuje študentov pre prax. Cieľom je, aby dokázali na primeranej úrovni aplikovať vedomosti z oblasti sociálnych služieb a poradenstva. Študentov pre prax pripravuje takým spôsobom, aby získali hlboké teoretické a predovšetkým praktické vedomosti. Významnú úlohu tu zohráva práve odborná prax počas štúdia vo všetkých typoch subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti, či už samospráv vyšších územných celkov, samospráv miest a obcí, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálnej poisťovni alebo subjektov neziskového sektora. Absolventi sú pripravení pôsobiť ako kvalifikovaní odborníci v štátnych i medzinárodných inštitúciách.

Poslaním katedry je reflektovať spoločenskú situáciu v oblastiach sociálnej politiky, sociálnej práce a sociálnych služieb s dôrazom na kvalitu života rôznych cieľových skupín. Cieľom je i naďalej podporovať a poskytovať dobrovoľnícku činnosť tam, kde je potrebná a zároveň klásť dôraz na kvalitný edukačný proces a podporu projektovej činnosti. Jedným z cieľov je i podnecovať v študentoch záujem o študijné pobyty v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus+.

Katedra vydáva vlastný časopis „Revue sociálnych služieb“ a časopis o živote a činnosti katedry – „Katedrovník“, čím pokračuje v trende skvalitňovania publikačnej činnosti v oblasti vedy a výskumu.

Katedra sociálnych služieb a poradenstva podporuje celoživotné vzdelávanie. Prostredníctvom projektu Univerzity tretieho veku plánuje i naďalej poskytovať vzdelávanie seniorom a sprístupňovať im poznatky z vedeckých disciplín, ktoré seniori využívajú pre svoj osobný rozvoj a súčasne aj v prospech spoločnosti. Špecifickou súčasťou celoživotného vzdelávania je i vzdelávanie seniorov v rámci Akadémie strieborného veku, čím umožňuje seniorom, aby boli neustále aktívni a zvyšovať tým kvalitu ich života.

Katedra sociálnych služieb a poradenstva chce byť pevnou súčasťou Fakulty sociálnych vied UCM, neustále rozširovať spoluprácu s organizáciami a inštitúciami zameranými na sociálnu starostlivosť o človeka.

Katedra z pohľadu pracovníkov

doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., mim. prof.

Vedúca katedry

Už 10 rokov poskytujeme edukačný proces, ktorý reflektuje na súčasný vývoj spoločnosti. Na Katedre sociálnych služieb a poradenstva mám možnosť osobného a vedecko-výskumného rastu. Mojou profilovou oblasťou je oblasť sociálnej politiky s dôrazom na možnosti zvyšovania kvality života ľudí, sociálnu starostlivosť a sociálnu ochranu. Venujem sa organizovaniu dobrovoľníckej činnosti na Katedre sociálnych služieb a poradenstva v rámci FSV, ale aj UCM v Trnave. Ako garantka podporujem celoživotné vzdelávanie seniorov, som zakladateľkou Univerzity tretieho veku a Akadémie strieborného veku na FSV UCM v Trnave. Participujem na viacerých projektoch orietovaných na sociálnu oblasť. Moja vedecko-publikačná činnosť je zameraná na sociálnu starostlivosť, sociálne zabezpečenie a sociálne služby v dimenziách sociálnej politiky. Dôraz kladiem na prepojenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti, ktoré tvoria spojené nádoby.

PhDr. Michal Imrovič, PhD.

Prodekan pre rozvoj a marketing a zastupujúci Prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť

Pôsobením na katedre som začal aktívnejšie participovať na aktivitách smerujúcich k zlepšeniu životov rôznych cieľových skupín. Neustále mi umožňuje a vytvára podmienky pre vedecký, ľudský a osobnostný rozvoj. V rámci vedeckej práce sa venujem občianskej spoločnosti, mládeži, tretiemu sektoru v kontexte sociálnej politiky, preto vnímam svoje pôsobenie na katedre veľmi obohacujúco.

PhDr. Zuzana Draková, PhD.

Koordinátorka odbornej praxe študentov a Koordinátorka študentskej vedeckej odbornej činnosti

Dlhoročné skúsenosti členov katedry zabezpečujú vysoký štandard výučby s orientáciou na študentov a tým predurčujú aj následné úspešné uplatnenie absolventov v rôznych oblastiach praxe. Na katedre sa aktívne venujeme aj vedecko-výskumnej činnosti, ktorej výsledky sú kontinuálne prezentované na rôznych domácich, ale aj zahraničných konferenciách, v knižných a časopiseckých publikáciách medzinárodného významu.

Mgr. Erika Štangová

Interná doktorandka

Na Katedru sociálnych služieb a poradenstva som prišla ako študentka magisterského štúdia. Počas štúdia som mala možnosť stretnúť množstvo inšpiratívnych ľudí, pedagógov, ktorým záleží na svojich študentoch a odovzdávajú im kvalitné teoretické vedomosti a praktické zručnosti. Vedenie katedry ponúka študentom priestor na dobrovoľnícke aktivity, vďaka ktorým majú možnosť rozvíjať svoj potenciál.