Budúcnosť katedry verejnej správy

Katedra verejnej správy vás naučí rozprávať a myslieť verejnej a správne!

Katedra verejnej správy FSV UCM v Trnave má ambíciu stať sa vyhľadávanou a modernou katedrou uznávanej univerzity, ktorá pripravuje svojich absolventov na úspešný profesijný i osobný život v spoločnosti, vedie ich k schopnosti tvorivého a kritického myslenia a v duchu humanizmu vytvára podmienky pre slobodné vedecké bádanie. Ako jediná katedra na Slovensku, ktorá má v rámci odboru Verejná politika a Verejná správa právo udeľovať tituly docent a profesor chce pokračovať v trende a stať sa neohrozeným lídrom medzi katedrami so zameraním na verejnú správu na Slovensku. Plánuje zvýšiť počet riešených domácich i zahraničných garantovaných projektov a s využitím vlastného know-how podporiť rozvoj ekonomiky a spoločnosti, v ktorej je práve kvalitné vzdelanie určujúcim produkčným faktorom. Katedra plánuje podporovať rozvoj bilaterálnej spolupráce a neustále zvyšovať počet kooperujúcich inštitúcií verejnej správy, a tým uľahčiť študentom kontakt s praxou. Tribúnou na šírenie vedomostí a poznatkov je katedrový vedecký časopis „Slovak Journal of Public Policy and Public administration“, ktorý bol založený v roku 2014. Katedra verejnej správy FSV UCM chce ostať dynamicky sa rozvíjajúcou vedeckovýskumnou a vzdelávacou inštitúciou, ktorá spĺňa všetky relevantné národné štandardy.

Naučíme našich študentov identifikovať možnosti rozvoja obce, mesta, kraja, štátu. Dokážu navrhnúť kreatívne riešenia, starať sa o ich organizačné a finančné zabezpečenie. Budú spolupracovať na zaujímavých projektoch a získajú viac ako len vedomosti a skúsenosti.

Katedra z pohľadu pracovníkov

doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.

Vedúci katedry

Myšlienka obnovenia štúdia verejnej správy v roku 2010 na našej univerzite bola impulzom pre vznik fakulty sociálnych vied. Za toto obdobie sa nám podarilo vybudovať kvalitné odborné a pedagogické pracovisko, ktoré tvorí chrbtovú kosť našej fakulty. Pevne verím, že aj počas nasledujúcej dekády sa nám podarí rozvíjať našu katedru a prispejeme tak k ďalšiemu rozvoju fakulty a univerzity.

doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD.

docent

Katedra verejnej správy bola hnacím motorom fakultného študentského života. Realizovala množstvo vedeckých, odborných, športových a kultúrno – spoločenských podujatí. Za dekádu dokázala vychovať množstvo absolventov, ktorí našli uplatnenie na rozličných úrovniach riadenia štátu a vo sfére regionálnej a komunálnej politiky.

Mgr. Andrej Kóňa, PhD.

PR a Brand manažér FSV UCM, odborný asistent

Za tri roky pôsobenia na Katedre verejnej správy cítim obrovský potenciál nielen zo strany študentov získavať vedomosti praktickým prístupom prostredníctvom rôznych aktivít a workshopov na hodinách, ale aj vôľu dozvedieť sa nové trendy trendy. Budúcnosť katedry je v dobrých rukách skúsených pedagógov, ktorí sa prepájajú s praxou a snažia sa študentom ukázať, ako verejná správa funguje a ako môžu prispieť oni k jej zlepšeniu.

PhDr. Erik Urc  

Interný doktorand

Súčasťou katedry verejnej správy som už siedmy rok. Počas doterajšieho štúdia som mal možnosť získať kvalitné vzdelanie vďaka odborným prednáškam mojich pedagógov. Katedra verejnej správy mi však poskytla nielen vzdelanie a zážitky, ale tiež aj nové priateľstvá či priestor pre odborné napredovanie.