Budúcnosť katedry politických vied

Katedra politických vied na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave už 22 rokov vzdeláva mladých ľudí a pripravuje ich na budúce úlohy v národných a nadnárodných inštitúciách. Aktuálne nastavenie študijného programu odráža potreby pracovného trhu a tak umožňuje absolventom uplatniť sa aj v súkromnom sektore a v mimovládnych organizáciách nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, o čom svedčí množstvo úspešných absolventov.

Cieľom katedry je obhájiť status modernej a progresívnej katedry a to najmä vďaka tímu skúsených odborníkov z oblasti teórie aj praxe. Jej poslaním do budúcna je aj naďalej poskytovať študentom kvalitné a moderné vzdelávanie, ktoré prepája nielen odbornú prípravu a zvládanie problematiky v oblasti teórie politiky, politológie, medzinárodných vzťahov, Európskej Únie alebo práva, ale hlavne reaguje a nadväzuje na vývoj a potreby mladých ľudí a spoločnosti.

Katedra mieni pokračovať v trende a zvyšovať úroveň vzdelávacieho procesu v oblasti európskych štúdií a politík prostredníctvom zahraničnej spolupráce s podobne zameranými pracoviskami. Zahraničná spolupráca sa osvedčila ako prínosný spôsob zdieľania výsledkov práce s našimi partnermi a ponúka nové možnosti aj študentom, najmä v oblasti študijných pobytov a stáží. Tým toto pracovisko nielenže prispieva k zvyšovaniu možnosti ich uplatnenia v praxi, ale i k zvyšovaniu celkového renomé univerzity. Katedra aktívne pracuje na možnostiach vlastného rastu a zlepšenia v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu zameraného najmä na mládež a jej politickú participáciu.

Katedra politických vied verejne prezentuje svoju ašpiráciu stať sa lídrom v príprave moderných odborníkov či už pre vnútornú politiku SR alebo nadnárodnú politiku v prostredí EÚ.

Katedra z pohľadu pracovníkov

doc. PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD.

Vedúca katedry

Katedra pre mňa znamená tvorivé miesto, miesto spolupráce s ľuďmi, ktorí majú svoju prácu radi, s ľuďmi, ktorí tvoria jeden ucelený kolektív s jednotnou víziou a predstavou o katedre i spoločnosti. Oslovilo ma zameranie katedry, a to mládež a problémy jej občianskej a politickej participácie. Katedra počas svojej existencie nasleduje svoju progresívnu líniu, či už cez úpravu obsahovej stránky študijného programu, modernizáciou výučbových postupov a metód smerom k participatívnej a inovatívnej výučbe, ale aj dotváraním medzinárodného kolektívu katedry.

PhDr. Monika Práznovská, PhD.

Zástupkyňa vedúcej katedry pre vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť

Doterajší vývoj katedry politických vied vnímam pozitívne, pretože od svojho vzniku katedra sama rástla nielen čo sa týka projektovej činnosti, ale aj publikačne. Členovia katedry sú veľmi aktívni vo vedeckej aj pedagogickej činnosti, čomu nasvedčuje aj fakt, že výuka je prispôsobená aktuálnym problémom spoločnosti.

PhDr. Jabub Bardovič, PhD.

Zástupca vedúcej katedry pre študijné záležitosti

Budúcnosť rozvoja katedry politických vied tkvie v účasti na európskych projektoch, ktoré pomôžu nie len rozvoju katedry ako takej ale aj jej zamestnancom a študentom, ktorým dokáže poskytnúť nové know-how kreatívneho riešenia problémov, možnosti rozvoja a uplatnenia sa v budúcnosti.

Mgr. Natália Brovina Mulinová

Interná doktorandka

Katedra je charakteristická jej otvorenosťou a snahou rozvíjať sa. Už teraz vnímame, že jednou z hlavných motivácií katedry do budúcnosti je orientácia na študentov. Snahe rozvíjať mechanizmus zabezpečovania kvality, vytvorenia tímu, ktorý sa bude venovať študentom od prvého dňa nástupu do školy, ktorý v závere bude predstavovať fungujúci organický celok.